04546 - 253566

சிறுகதைகள்

1 கிரகபுத்தகத்தின்பதிப்பாளர்
2 எனது நூலகத்தை மீள அடுக்குதல்: புத்தகத் சேகரம் பற்றி `ரு உரையாடல் – வால்ட்டர் பெஞ்சமின்
3 தொடர் பற்றிய வெளிப்படையானதொரு உரையாடலை நண்பர் வெய்யில் மேற்கொண்டார்
4 முனீச் நகரின் பிரதான வாசலின் வெளிப்பக்கம் இருந்த `ரு குன்றில்
5 ஹேப்பிநியூஇயர் - ம .காமுத்துரை
6 கண்ணாடியைப் பார்த்தவுடன் சப்பென்று போய்விட்டது நந்தினிக்கு
7 கடைசியாக மனிதர்கள் மலர்களாய் தெரிகிறார்கள்
8 சுல்தானின் பீரங்கி* அரவிந்த் அடிகா தமிழில்: கார்த்திகைப் பாண்டியன்
9 பெண்ணிற்கானஆலோசனை
10 தண்டனையைவிஞ்சும்மன்னிப்பு…!
11 ”நாம் மூன்று உலகங்களின் வாழவில்லை.. நாம் வாழ்வது `ரே உலகம்..”
12 நாஸிக்அல்மலைக்கா
13 நிறைவற்ற திரைப்படம் ஜூலியோ கார்சியா எஸ்பினோசா – கியூபா
14 மகிழ்ந்திருங்கள், கவலை வேண்டாம்: மகிழ்ச்சிசார் பொருளாதாரம் பற்றிய ஆய்வு
15 ராக்காச்சியின் கனவு - நந்தன் ஶ்ரீதரன்
16 உறவு
17 கவலை வேண்டாம்; மகிழ்ந்திருங்கள் - மகிழ்ச்சிசார் பொருளாதாரம் பற்றிய ஆய்வு